Podróże szlakami rowerowymi w Grecji – Travels on bicycle routes in Greece – Ταξιδεύει σε δρομολόγια ποδηλάτων στην Ελλάδα

Ścieżki rowerowe w Grecji
Występują trzy bardzo popularne ścieżki rowerowe (EuroVelo) EV 8, EV 11 i EV 13.Pierwszą ścieżką rowerową jest Szlak Śródziemnomorski z oznaczeniem EV 8 i łączną długością 5.388 kilometrów. Zaczyna się w Kadysie, Hiszpańskiej Andaluzji, ciągnąc się idzie przez Grecję i kończy w Atenach. Drugą ścieżką rowerową jest EV 11. Jej trasa rozpoczyna się w Przylądku Północnym w Norwegii, biegnie przez Saloniki i kończy się również w Atenach. Tym trzecim szlakiem jest szlak EV 13. Jego długość wynosi 6.800 kilometrów. Początek trasy jest w północnej Norwegii, przy granicy Rosyjskiej i łączy Ocean Arktyczny z Morzem Barentsa i Morzem Czarnym. Przecina dwa razy Grecję: odcinek między Promachonas a Eksochi i pomiędzy Kirprino a Kastiens.

Bike paths in Greece

There are three very popular bike paths (EuroVelo) EV 8, EV 11 and EV 13. The first bike path is the Mediterranean Trail, marked EV 8 and with a total length of 5,388 kilometers. It starts in Cadiz, Spanish Andalusia, continues through Greece and ends in Athens. The second cycle path is the EV 11. It starts in Norway's North Cape, runs through Thessaloniki, and ends in Athens as well. The third route is the EV 13 trail. Its length is 6,800 kilometers. The route starts in northern Norway, on the Russian border, and connects the Arctic Ocean with the Barents Sea and the Black Sea. It crosses Greece twice: the distance between. Promachonas and Eksochi and between Kirprino and Kastiens.

Ποδήλατα στην Ελλάδα

Υπάρχουν τρία πολύ δημοφιλή μονοπάτια ποδηλάτων (Eurovelo) EV 8, EV 11 και EV 13. Το πρώτο μονοπάτι ποδηλασίας είναι το μεσογειακό μονοπάτι, με την ένδειξη EV 8 και με συνολικό μήκος 5.388 χιλιομέτρων. Ξεκινά στο Cadiz της Ισπανικής Ανδαλουσίας, συνεχίζει μέσω της Ελλάδας και τελειώνει στην Αθήνα. Η δεύτερη διαδρομή του κύκλου είναι το EV 11. Ξεκινά στο βόρειο ακρωτήριο της Νορβηγίας, περνάει από τη Θεσσαλονίκη και τελειώνει και στην Αθήνα. Η τρίτη διαδρομή είναι το μονοπάτι EV 13. Το μήκος του είναι 6.800 χιλιόμετρα. Η διαδρομή ξεκινά στη βόρεια Νορβηγία, στα ρωσικά σύνορα, και συνδέει τον Αρκτικό Ωκεανό με τη θάλασσα του Μπάρεντς και τη Μαύρη Θάλασσα. Διασχίζει την Ελλάδα δύο φορές: η απόσταση μεταξύ. Promachonas και Eksochi και μεταξύ Kirprino και Kastiens.

Szlak EUROVELO 8:

EuroVelo 8 wkracza do Grecji w regionie Epiru, z widokiem na Morze Jońskie. Jadąc na południe dotrzesz do parków narodowych lagun Messolonghi-Etoliko, delty rzek Acheloos i Evinos oraz wysp Echinades. Rowerem nad morzem z Xylokastro w kierunku Korinthos odwiedzisz Loutraki, nadmorskie miasto znane na całym świecie ze źródeł termalnych. Nadal wjeżdżając w region Attyki, dotrzesz do wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO średniowiecznego klasztoru Dafni i Akropolu w Atenach.

EUROVELO 8 trail:

EuroVelo 8 is entering Greece in the Epirus region, overlooking the Ionian Sea. Driving south, you will reach the national parks of the Messolonghi-Etoliko lagoons, the delta of the Acheloos and Evinos rivers and the Echinades Islands. By bike by the sea from Xylokastro towards Korinthos you will visit Loutraki, a seaside town known worldwide for its thermal springs. Continuing to enter the Attica region, you will reach the UNESCO World Heritage Site of the medieval Daphni Monastery and the Acropolis of Athens.

Eurovelo 8:

Το Eurovelo 8 εισέρχεται στην Ελλάδα στην περιοχή Epirus, με θέα στη Θάλασσα του Ιωνίου. Οδηγώντας νότια, θα φτάσετε στα εθνικά πάρκα των λιμνοθάλασσων Messolonghi-Etoliko, το δέλτα των ποταμών Acheloos και Evinos και των νησιών Echinades. Με το ποδήλατο δίπλα στη θάλασσα από το Xylokastro προς τον Κοράνθο θα επισκεφθείτε το Λουστράκι, μια παραθαλάσσια πόλη που είναι γνωστή παγκοσμίως για τις θερμικές πηγές της. Συνεχίζοντας να εισέρχεστε στην περιοχή της Αττικής, θα φτάσετε στο χώρο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO της Μονής του Μεσαιωνικού Δαφνι και στην Ακρόπολη της Αθήνας.

Szlak EUROVELO 11:

 Trasa EuroVelo 11 szlaku prowadzi  z północno-wschodnich rubieży Norwegii aż do słonecznej Hellady. Grecka część szlaku rozpoczyna się w rejonach Macedonii Środkowej, która graniczy z rzeka Axios  przecina dolinę Paeonia. Warto także zobaczyć słynny szlak winny Gumenissa i spróbować jednego z wyśmienitych win produkowanych w tym regionie. Podążając dalej naszą trasą trafimy do miejscowości Pella jest to stolica starożytnego państwa macedońskiego i jednego z najbardziej wpływowych politycznie. Następnym miejscem, które odwiedzimy to Saloniki drugie co do wielkości miasto Grecji i najważniejszy ośrodek miejski na północy kraju. Można zobaczyć tam wspaniałe zabytki kultury  wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej. Warto też odwiedzić  Agion Oros – największe wspólnocie klasztornej Grecji. Ten, mieszczący się na górze Athos. 

EUROVELO 11 trail:

The EuroVelo 11 route of the route runs from the north-eastern outskirts of Norway to sunny Hellas. The Greek part of the trail starts in Central Macedonia, which borders the Axios River and crosses the Paeonia valley. Also worth seeing is the famous Gumenissa wine route and taste one of the delicious wines produced in the region. Following our route, we will get to the town of Pella, it is the capital of the ancient Macedonian state and one of the most influential politically. The next place we will visit is Thessaloniki, the second largest city in Greece and the most important urban center in the north of the country, where you can see wonderful monuments of early Christian and Byzantine culture. It is also worth visiting Agion Oros – the largest monastic community in Greece. The one on Mount Athos.

Eurovelo 11:

Η διαδρομή Eurovelo 11 της διαδρομής τρέχει από τα βορειοανατολικά προάστια της Νορβηγίας προς την Sunny Hellas. Το ελληνικό τμήμα του μονοπατιού ξεκινά στην κεντρική Μακεδονία, η οποία συνορεύει με τον ποταμό Axios και διασχίζει την κοιλάδα Paeonia. Αξίζει επίσης να δείτε είναι η διάσημη διαδρομή κρασιού Gumenissa και να δοκιμάσετε ένα από τα νόστιμα κρασιά που παράγονται στην περιοχή. Μετά τη διαδρομή μας, θα φτάσουμε στην πόλη Pella, είναι η πρωτεύουσα του αρχαίου μακεδονικού κράτους και μιας από τις πιο σημαντικές πολιτικά. Το επόμενο μέρος που θα επισκεφτούμε είναι η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και το σημαντικότερο αστικό κέντρο στη βόρεια της χώρας, όπου μπορείτε να δείτε υπέροχα μνημεία της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής κουλτούρας. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το Agion Oros – τη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα. Το ένα στο όρος Άθο.

Szlak EuroVelo 13

Szlak, biegnący wzdłuż linii która dzieliła niegdyś Europę Żelazną Kurtyną, jest stosunkowo krótki, ale wyjątkowo ciekawy. Trasa ciągnie się przez dawny „obszar nadzorowany” – niegdyś znajdowało się tam wiele umocnień obronnych wzdłuż granicy grecko-bułgarskiej. W okresie zimnej wojny nie  można było tu się poruszać samochodami ani posiadać własnej ziemi. Przejazd przez ten 25 kilometrowy pas ziemi był możliwy tylko po okazaniu specjalnego paszportu wojskowego. Trasa szlaku EuroVelo 13 ciągnie się przez 20 państw, a jej grecka część zaczyna się na przejściu granicznym Promachonas, nieco na północ od pięknego Parku Narodowego jeziora Kerkini, prawdziwej gratki dla miłośników dzikiej przyrody. Jadąc dalej, wzdłuż linii umocnień tzw. Linia Metaxasa docieramy do twierdzy Lisse, ostatniego punktu pierwszej części trasy która wiedzie przez Grecję. Tu, we wsi Exochi szlak opuszcza greckie terytorium by powrócić w dystrykcie Evros, na przejściu granicznym w miejscowości Zoni Kyprinou. Tu, w pobliżu wioski Kastanies, nad brzegiem rzeki Ardas, każdego lata odbywa się festiwal muzyczny i liczne wydarzenia kulturalne przyciągające tu wiele młodych ludzi. Trasa ciągnie się dalej aż do granicznej miejscowości Adrianopolis i kończy się na wybrzeżu Morza Czarnego.

EUROVELO 13 trail:

The trail, which runs along the line that once divided Europe with the Iron Curtain, is relatively short, but extremely interesting. The route goes through the former „surveillance area" – there used to be many defenses along the Greek-Bulgarian border. During the Cold War, it was not allowed to drive cars or own land. Traveling through this 25-kilometer strip of land was possible only upon presentation of a special military passport. The EuroVelo 13 route stretches through 20 countries, and its Greek part begins at the Promachonas border crossing just north of the beautiful Lake Kerkini National Park, a real treat for wildlife lovers. Going further, along the line of fortifications, the so-called The Metaxas line reaches the Lisse fortress, the last point of the first part of the route that passes through Greece. Here, in the village of Exochi, the route leaves Greek territory to return to the Evros district, at the border crossing at Zoni Kyprinou. Here, near the village of Kastanies, on the banks of the Ardas River, a music festival and numerous cultural events take place every summer, attracting many young people here. The route continues all the way to the border town of Adrianopolis and ends on the Black Sea coast.

Eurovelo 13:

Το μονοπάτι, το οποίο τρέχει κατά μήκος της γραμμής που κάποτε διαιρεί την Ευρώπη με το σιδερένιο κουρτίνα, είναι σχετικά σύντομη, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η διαδρομή περνάει από την πρώην “περιοχή παρακολούθησης"-υπήρχαν πολλές άμυνες κατά μήκος των συνόρων της ελληνικής Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, δεν επιτρέπεται να οδηγεί αυτοκίνητα ή δική του γη. Ταξιδεύοντας μέσα από αυτή τη λωρίδα γης των 25 χιλιομέτρων ήταν Πιθανό μόνο κατά την παρουσίαση ειδικού στρατιωτικού διαβατηρίου. Η διαδρομή Eurovelo 13 εκτείνεται μέσα από 20 χώρες και το ελληνικό μέρος του αρχίζει στα σύνορα Promachonas που διασχίζει ακριβώς βόρεια του όμορφου Εθνικού Πάρκου Lake Kerkini, μια πραγματική απόλαυση για τους λάτρεις της άγριας φύσης. Η γραμμή οχυρώσεων, η λεγόμενη γραμμή Metaxas φτάνει στο φρούριο Lisse, το τελευταίο σημείο του πρώτου μέρους της διαδρομής που περνάει από την Ελλάδα. Εδώ, στο χωριό Exochi, η διαδρομή αφήνει την ελληνική επικράτεια να επιστρέψει στο Evros Περιφέρεια, στη διέλευση των συνόρων στο Zoni Kyprinou. Εδώ, κοντά στο χωριό Kastanies, στις όχθες του ποταμού Ardas, ένα μουσικό φεστιβάλ και πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι, προσελκύοντας πολλούς νεαρούς Peopl Ε εδώ. Η διαδρομή συνεχίζεται μέχρι τη συνοριακή πόλη Adrianopolis και τελειώνει στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Szlaki EuroVelo – warto wiedzieć:

Europejska sieć szlaków rowerowych w skrócie to projekt Europejskiej Federacji Cyklistów w skrócie (EFC) mający cel aby stworzyć sieci tras rowerowych wysokiej jakości w Europie. Budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden system. Długość wszystkich szlaków to około 70 tyś km.

EuroVelo routes – worth knowing:

The European Cycling Trail Network at a Glance is a European Cyclists' Federation for Brief (EFC) project with the goal of creating high-quality cycling routes networks in Europe. They are built on the basis of the already existing network of local, regional and national bicycle paths and routes, combining them into one system. The length of all routes is about 70,000 km

Δρομολόγια Eurovelo – Αξίζει να γνωρίζετε:

Το ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλασίας με μια ματιά είναι μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδηλάτων για σύντομη (EFC) έργο με στόχο τη δημιουργία δικτύων υψηλής ποιότητας ποδηλασίας στην Ευρώπη. Βασίζονται με βάση το ήδη υπάρχον δίκτυο τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μονοπατιών και διαδρομών ποδηλάτων, συνδυάζοντάς τα σε ένα σύστημα. Το μήκος όλων των διαδρομών είναι περίπου 70.000 χλμ.

Schematyczna mapa szlaków EuroVelo

Leave a Reply