About the project – Transnational mobility of pupils

„Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my” – wyjazdy edukacyjne do Grecji w ramach projektu ponadnarodowej mobilności uczniów

Ponadnarodowa mobilność uczniów to projekt zakładający realizację dwóch wyjazdów edukacyjnych do Grecji, podczas których uczniowie biorą udział w zajęciach opartych na innowacyjnym programie w placówce partnerskiej, współpracując z dziećmi greckimi. Zajęcia te mają różnorodną formułę, przede wszystkim warsztatów, w trakcie których uczestnicy w międzynarodowych grupach opracowują blog podróżniczy w formie strony www w trzech językach (angielskim, greckim i polskim). Różne oblicza turystki w Tesalii i Polsce, zwiększenie wiedzy na temat krajów partnerskich, podniesie poziomu języka angielskiego – to tylko część korzyści, które z udziału w projekcie.

Szkołą partnerską jest Karavana Private School w miejscowości Larisa. Wybór Riwiery Olimpijskiej na miejsce odbywania mobilności związany jest z wyjątkowym charakterem tego regionu. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczą w szeregu wycieczek, dzięki którym nie tylko spędząją miło czas, ale przede wszystkim poznają Grecję, jej historię i współczesność, najpiękniejsze zabytki i bogactwo naturalne. Całość wyjazdu obejmuje 13 dni, w tym:

– podróż autokarowa – 2 dni

– zajęcia stacjonarne – 10 dni (popołudnia przeznaczone na wycieczki i animacje)

– program kulturowy – 1 dni.

Podczas wyjazdu opiekę nad dziećmi sprawuje zaangażowana do projektu kadra nauczycielska. Wyjazd jest dla uczniów bezpłatny.

Dla uczniów to ważna szansa na wzmocnienie kompetencji i pozyskanie zagranicznych wspomnień i doświadczeń. W ramach projektu realizowane są dwie mobilności, w których łącznie biorą udział 33 osoby ze szkoły w Polsce.

Inicjatywa „Poznajmy się – nasz region, nasze miasto, my” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

“Let’s get to know each other – our region, our city, we" – educational trips to Greece as part of the transnational student mobility project

Transnational student mobility is a project involving the implementation of two educational trips to Greece, during which students take part in activities based on an innovative program in a partner institution, cooperating with Greek children. These classes have a different formula, primarily workshops, during which participants in international groups develop a travel blog in the form of a website in three languages ​​(English, Greek and Polish). Different faces of tourism in Thessaly and Poland, increasing knowledge about partner countries, will raise the level of English – these are only some of the benefits of participating in the project.

The partner school is Karavana Private School in Larisa. The choice of the Olympic Riviera as the location for mobility is related to the unique nature of this region. During the trip, students take part in a number of trips, thanks to which they will not only have a good time, but most of all get to know Greece, its history and present day, the most beautiful monuments and natural wealth. The entire trip covers 13 days, including:

– coach trip – 2 days

– stationary classes – 10 days (afternoons devoted to excursions and animations)

– cultural program – 1 day.

During the trip, the teachers involved in the project take care of the children. The trip is free for students.

For students, it is an important opportunity to strengthen their competences and gain foreign memories and experiences. As part of the project, two mobilities are implemented, in which a total of 33 people from a school in Poland take part.

The initiative “Let’s get to know each other – our region, our city, we" is carried out under the project “Transnational mobility of students", implemented by the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development, Priority Axis IV Social innovation and transnational cooperation, Measure 4.2. Transnational mobility programs.